Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat Kimlere Verilmez?
Zekat, hak etmeyenlere verildiği takdirde hem zekat ibadeti yerine getirilmemiş hem de zekatın bireysel ve toplumsal faydaları gerçekleşmemiş olur. Bunun için dinimiz zekatın verileceği yerler gibi asla verilmeyeceği yerleri de belirlemiştir. Bir kişi, çocuk ve torunlarına, eşine, anne ile babasına, nine ile dedesine, onların anne babalarına zekat veremez. Ayrıca Peygamberimizin soyundan gelenlere, zenginlere ve İslam' a düşmanca davranan gayrimüslimlere de zekat verilmez.

Zekatı Verilecek Malla İlgili Şartlar

-Tam mülkiyet: Zekatı verilecek malın hem kendisinin hem de sağlayacağı kazancın, sahibinin yetkisinde olması gerekir. Re- hin (ipotek) altında bulunan ya da faydalanılmayan mallardan zekat verilmez.

- Nisap: Nisap miktarı zengin olmanın en alt sınırıdır, Her malın nisap ölçüsü farklıdır. Örneğin kişi temel ihtiyaçları ve borcu dışında şu ölçülerde mala sahip olursa nisap miktarına ulaşmış demektir ve zekat vermesi gerekir: 80,18 gr. altın, 561 gr. gümüş, bunlara denk para veya ticaret malı, 5 deve, 30 sığır, 40 koyun, 653 kg. toprak ürünü. Bu miktarlarda bir serveti olan kişi dinen zengin sayılır ve zekat vermekle yükümlü olur.

- Artıcı olmak: Malın sahibine veya gelir getirebilecek yahut kendiliğinden (mesela hayvanlarda doğum yoluyla) artıp çoğalabilecek özelliğe sahip olmasıdır. Bu özelliğe sahip olmayan mallardan zekat vermek gerekmez.

- İhtiyaç fazlası olmak: Bir malın zekatının verilmesi için o malın, kişinin ve bakmakla sorumlu olduğu kimselerin bavaic-i asliyyesinin dışında olması gerekir


Zekatı Verilecek Mallar

Her malın nisap miktarı ve zekat oranı farklıdır. Genel çizgile- riyle malların nisap miktarları ve zekat oranları şöyledir: Altın ve gümüş Altının nisap miktarı 80,18 gramdır. Bu miktarda ya da bundan fazla altını olan kimse kırkta birini (% 2,5) zekat olarak verir. Gümüşün nisap miktarı da 561 gramdır. Bu kadar veya bun- dan fazla gümüşü olanlar da kırkta birini (% 2,5) zekat olarak verir, Para: 80,18 gr altın değerinde veya bundan fazla miktardaki paranın zekatı kırkta bir (% 2,5) oranında verilir. Hayvanlar: Koyun ve keçi cinsi için nisap miktarı 40 koyun keçidir. Sığır cinsi hayvanlarda nisap miktarı 30 sığırdır. Devede ise nisap miktarı 5 devedir. Tabloda hangi hayvandan kaç adet olduğunda ne kadar zekat verilmesi gerektiği belirtilmiştir

Ticaret malları: Ticaret mallarının hem sermayesi, hem de sağladığı kazanç zekata tabidir. mallarının nisap altının nisap miktarı kadardır. Sahip olunan malların değerleri hesaplanır, bu mallara elde mevcut paralar ve alacaklar eklenir, Borçlar düşüldükten sonra elde kalan değer nisap miktarının üzerinde ise kırkta bir (% 2,5) oranında zekat verilir. Alet, mameta, meyve, arsa, akar, süs mallar vb. alım satım amacıyla kullanılan her çeşit mal ticaret malıdır. Alım satım olan ev, apartman, daire, arsa, dükkan vb. taşınmaz malların kira bedelleri de ticaret malı sayılır.

Toprak ürünleri: Toprak ürünlerinin nisap miktarı 653 kilogram- Toprakta ürün eğer yağmur, nehir, dere ve bunların kanallarıyla sulanıyorsa zekat oranı onda birdir (% 10). Kova, dolap, motor veya ücretle alınan suyla sulanıyorsa zekat oranı yirrnide birdir (% 5). Gübre, akaryakıt ve işçilik masrafları harcanarak elde edilen ürünlerin zekatı da yirmi ele (% 5) olarak verilir

Madenler ve deniz ürünleri: Nisap miktarına ulaşma aranmaksızın elde edilen malın beşte biri (% 20) zekat olarak verilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder